Regulamin

REGULAMIN SKLEPU c7adapters.com

I Wstęp
1. Sklep internetowy „c7adapters.com”, zwany dalej: „Sklepem” prowadzony jest przez Foto-Akcesoria Ryszard Jankowski, ul. Cisowa 9, 20-703 Lublin (NIP:7121808590, REGON: 430552123), wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej  Rzeczypospolitej Polskiej, zwaną dalej: „Sprzedawcą”.
2. Niniejszy Regulamin, zwany dalej: „Regulaminem” skierowany jest do wszystkich użytkowników Sklepu oraz określa zasady dokonywania rejestracji, składania zamówień w Sklepie oraz zasady zawierania umów.
3. Dostęp do Regulaminu każdy użytkownik może uzyskać w dowolnym momencie, poprzez „kliknięcie” zakładki „Regulamin”.
4. Sklep prowadzony jest pod adresem domeny: www.c7adapters.com
5. Informacje o produktach w Sklepie m.in. opisy, ceny stanowią zaproszenie do złożenia oferty zawarcia umowy, sprzedaży w rozumieniu art. 71 k.c., zgodnie z warunkami Regulaminu.
6. Towary w Sklepie są szczegółowo oznaczone. Na stronie internetowej znajdują się informacje o właściwościach towaru, jego cenie itp.
7.  Zdjęcia i prezentacje oferowanych produktów służą prezentacji konkretnie wskazanych na nich modeli.

II Zasady korzystania ze sklepu i zawarcie umowy
1. Sprzedawca umożliwia zawieranie umów sprzedaży towarów prezentowanych w Sklepie za pośrednictwem sieci Internet oraz świadczy inne usługi przewidziane w niniejszym Regulaminie.
2. Umowa sprzedaży towarów bądź inna umowa zawierana jest między korzystającym ze Sklepu Klientem, tj. osobą fizyczną, osobą prawną bądź jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej a Sprzedawcą. Wśród Klientów Sklepu wyróżnia się Konsumentów – tj. osoby fizyczne dokonujące ze Sprzedawcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio ze swoją działalnością gospodarczą bądź zawodową.
3. Administrator podejmuje wszelkie możliwe i nakazane odpowiednimi przepisami prawa środki techniczne i organizacyjne służące ochronie danych osobowych Klientów, w szczególności zapobiegające pozyskaniu i modyfikacji przez osoby nieupoważnione danych podawanych podczas rejestracji.

III Zawarcie umowy
1.Aby zawrzeć umowę sprzedaży zwaną dalej razem,: „umową” należy złożyć zamówienie w dostępnej formie:
a) na stronie internetowej Sklepu: www.c7adapters.com
b) pocztą elektroniczną: info@c7adapters.com
2. Przedmiotem umowy sprzedaży są towary prezentowane na stronie internetowej Sklepu.

3. Sklep przyjmuje zamówienia przez całą dobę, we wszystkie dni tygodnia.
4. W celu złożenia zamówienia należy dokonać wyboru produktów z dostępnej oferty Sklepu, oraz ilości. Klient może złożyć zamówienie na stronie internetowej Sklepu bez konieczności trwałego rejestrowania swoich danych w bazie Sklepu (tzw. zakupy bez rejestracji).
5. Wysłanie zamówienia przez Klienta stanowi ofertę Klienta złożoną Sprzedawcy co do zawarcia umowy, zgodnie z treścią Regulaminu i złożonym zamówieniem.
6. Sprzedawca przesyła potwierdzenie przyjęcia lub odmowę przyjęcia oferty Klienta złożonej drogą elektroniczną. Po otrzymaniu ww. potwierdzenia dochodzi do zawarcia umowy.

IV Dostawa
1.Termin realizacji zamówienia wynosi do 14 dni od chwili zawarcia umowy.
Jeżeli towar znajduje się w magazynie Sprzedawcy, zamawiany towar zostaje wysłany w następnym dniu roboczym. Za dzień roboczy uważa się każdy inny dzień niż ustawowo wolny od pracy.
2. Jeżeli sprowadzenie zamówionych towarów wymaga dłuższego czasu, sprzedawca poinformuje o terminie realizacji zamówienia. Wówczas Konsumentowi przysługuje prawo do rezygnacji z zamówienia.
3. Realizacja zamówienia zostanie dokonana za pośrednictwem dostawców (poczty bądź kuriera) albo towar będzie oczekiwał na odbiór w Sklepie w przypadku wyboru odbioru osobistego.
4. Klient jest obowiązany do poniesienia kosztów dostawy. Informacje o wszelkich kosztach dostawy Klient otrzymuje przed dokonaniem zamówienia.

V Ceny i metody płatności
1. Ceny produktów w sklepie podawane są w złotych polskich i zawierają wszystkie jej składniki, w tym 23% VAT
2. Klient płaci cenę za zamówione produkty, wedle swego wyboru:
a) Przelew - należną kwotę przekazuje się na rachunek bankowy Sprzedawcy, prowadzony przez:
MBank, nr rachunku:  53 1140 2004 0000 3102 5041 9410
b) przelewy 24

Operatorem kart płatniczych jest PayPro SA Agent Rozliczeniowy, ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, NIP 7792369887, Regon 301345068.
c)  serwis PayPal
d) Płatność gotówkowa w kasie - dotyczy Klientów odbierających zamówiony towar osobiście.

VI Reklamacje
1.Sprzedawca jest obowiązany do dostarczenia Konsumentowi towaru bez wad. W przypadku wystąpienia wady Konsument ma prawo wnieść reklamację:
a) z tytułu rękojmi za wady rzeczy;
b) z tytułu gwarancji udzielonej przez producenta

2. Odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi jest wyłączona w przypadku gdy Kupującym jest inna osoba niż Konsument.
3. Reklamacje można wnosić w jakikolwiek sposób w tym: pisemnie wysyłając bądź składając osobiście w siedzibie Sprzedawcy bądź w drodze elektronicznej na adres e-mail: info@c7adapters.com
4. Sprzedawca odpowiada na reklamację Konsumenta w terminie 14 dni.

VII Gwarancja
1. Gwarancja jest udzielana przez Gwaranta, tj. producenta, który jest jednocześnie sprzedawcą.
2. Gwarant ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji jakości, za wady fizyczne zmniejszające wartość użytkową, techniczną i estetyczną przedmiotu gwarancji.
3. Towar został wykonany zgodnie z dokumentacją projektową, wymaganiami technicznymi, zasadami wiedzy technicznej i przepisami prawa.
4. W okresie gwarancyjnym usuwane są wszystkie wady towaru spowodowane w szczególności stwierdzonymi wadami materiałowymi lub błędami w procesie produkcji.
5. W celu skorzystania z uprawnień gwarancyjnych, tj. naprawy, wymiany bądź zwrotu równowartości ceny, w zależności od oświadczenia gwarancyjnego, Klient wnosi reklamację do Gwaranta.
6. Naprawa trwa do 30 dni. Okres naprawy może się wydłużyć z powodu konieczności pozyskania odpowiednich części bądź z powodu innych zdarzeń, niezależnych od woli Gwaranta. Klient zostanie niezwłocznie powiadomiony o przyczynie opóźnienia wraz ze wskazaniem czasu koniecznego do dokonania naprawy. Gwarant odsyła sprawny towar na adres Klienta.
7. Konsument może wykonywać uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne towaru niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji.

VIII Zwroty
1. Kupujący może skorzystać z ustawowego prawa do odstąpienia od umowy bez podania przyczyn w terminie 14 dni od dnia objęcia towaru w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, składając stosowne oświadczenie Sprzedawcy - ustawa o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. 2014 r. poz. 827 ze zm.)
2. Jeżeli Konsument skorzysta z prawa odstąpienia od umowy, umowa jest uważana za niezawartą, wówczas Konsument ma obowiązek dokonać zwrotu towaru niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni, w stanie niezmienionym. Sprzedawca zwraca Konsumentowi niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia otrzymania od niego oświadczenia o odstąpieniu od umowy wszelkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy do Konsumenta, z zastrzeżeniem pkt 3 i 4.
3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo wstrzymania ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania towaru z powrotem lub dostarczenia przez konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
4. Jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia towaru inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
5. Zwrotu płatności dokonywany jest przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
6. Sprzedawca nie odbiera towaru od Konsumenta osobiście. Konsument ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu towaru do Sprzedawcy. Towary mogą być w zwykłym trybie przesłane pocztą.
7. Prawo do odstąpienia od umowy nie dotyczy w przypadku gdy przedmiotem świadczenia jest towar nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji Konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

IX Informacje dotyczące usług świadczonych drogą elektroniczna
1.Sprzedawca świadczy na rzecz Klientów następujące usługi drogą elektroniczną:
a) umożliwianie zawieranie za pośrednictwem Internetu umów w Sklepie zgodnie z niniejszym Regulaminem,
b) umożliwienie rejestracji Klienta w Sklepie,
c) przesyłanie zamówionej informacji handlowej dotyczącej towarów.
2.Warunki techniczne świadczenia przez Sprzedawcę usług drogą elektroniczną są następujące: dostęp do sieci Internet, posiadania adresu poczty elektronicznej, korzystanie z przeglądarki internetowej, umożliwiającej edytowanie dokumentów hipertekstowych (typu Internet Explorer, Opera, FireFox lub podobne),
3. Reklamacje dotyczące usług świadczonych przez Sprzedawcę drogą elektroniczną mogą być składane poprzez przesłanie reklamacji na adres e-mail:info@c7adapters.com. Sprzedawca dołoży wszelkich starań, aby zgłoszone reklamacje były rozpatrzone w najszybszym możliwym terminie, jednak nie później niż 14 dni od dnia otrzymania przez reklamacji.
4. Klient, który skorzystał ze Sklepu, zobowiązany jest do: niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa.
5. Klient ma prawo rozwiązania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, określonych w pkt 1 w każdym czasie.

X Zapisy końcowe
1. Sprzedawca umożliwia Klientowi zapoznanie się z Regulaminem przy składanym zamówieniu.
2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w Regulaminu z ważnych powodów. Zmiany Regulaminu obowiązują w terminie 7 dni od momentu opublikowania ich na stronie Sklepu. Dodatkowo Klienci, którzy dokonali rejestracji bądź zawarli umowę ze Sprzedawcą zostaną poinformowani o zmianie regulaminu za pośrednictwem poczty elektronicznej. Zmiany Regulaminu mają zastosowanie do zamówień złożonych po dokonaniu danej zmiany niniejszego Regulaminu.
3. Wszelkie zamieszczone w sklepie znaki towarowe i nazwy firmowe należą do prawnych właścicieli i zostały umieszczone w celach informacyjnych.